Vilkår

 1. Aftalens indgåelse
  1. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Make Solutions IVS [Make Solutions] og en erhvervsmæssig virksomhed [Kunden] om et abonnement på onlineværktøjet Careplanner.
  2. Aftalen indgås ved, at Kunden afgiver en ordre og modtager en Aftale pr. e-mail der efterfølgende underskrives og returneres, og som bekræfter valg af produkter og kontaktinformationer.
  3. Kommunikation mellem Make Solutions og Kunden foregår via e-mail og det er derfor et krav at kunden har en aktiv e-mailadresse. Kunden skal informere Make Solutions ved skift af e-mailadresse.
  4. Make Solutions anvender e-mail til kommunikation om driftsforstyrrelser der kan påvirke Kundens leverance.
 2. Aftalens ikrafttræden og ophør
  1. Der er 6 måneders bindingsperiode på Careplanner som gælder fra leveringsdatoen.
  2. Aftalen kan opsiges af Kunden med 30 dages skriftligt varsel, til udgangen af en måned.
  3. Aftalen kan til enhver tid opsiges af Make Solutions med 30 dages varsel.
 3. Levering
  1. Make Solutions skal i aftaleperioden levere de produkter som Kunden har valgt og som fremgår af Aftalen.
  2. Hvis der er særlige forhold, som forhindrer Make Solutions i at levere produktet som en standardløsning, kan Make Solutions hæve aftalen, og undlade at gennemføre levering.
  3. Make Solutions kan løbende ændre på produktets sammensætning
  4. Væsentlige ændringer varsles mindst 30 dage før de træder i kraft.
  5. Make Solutions leveringspligt ophører såfremt Kunden misligholder aftalen i væsentlig grad, eksempelvis ved ikke at opfylde sin betalingsforpligtelse.
 4. Priser
  1. Den aftalte pris fremgår af Aftalen.
  2. Make Solutions kan løbende ændre sine priser.
  3. Alle prisændringer varsles mindst 30 dage før de træder i kraft.
  4. Ved prisstigninger kan Kunden opsige sin aftale med virkning fra den dag hvor prisændringen træder i kraft. Dette gælder også inden bindingsperiodens udløb
 5. Fakturering og betaling
   1. Kunden betaler sin regning ved bankoverførsel.
   2. Faktura har almindeligvis 8-14 dages betalingsfrist.
   3. Første regning
    1. Kunden modtager første faktura når aftalen falder på plads, og Careplanner tages i brug første gang.
   4. Efterfølgende regninger
    1. Regningen sendes d. 1. i hver måned og indeholder perioden for den foregående måned. Eksempelvis modtager Kunden d. 1. maj en regning for perioden 1. april til 30. april.
   5. Kundens manglende betaling
    1. Såfremt Kunden ikke betaler i overensstemmelse med aftalevilkårenes punkt 5.3 og 5.4 fremsender Make Solutions en rykker for den manglende betaling til Kunden.
    2. Hvis Kunden ikke betaler i overensstemmelse med rykkeren, fremsendes endnu en rykker med et inkassovarsel til Kunden.
    3. Make Solutions kan lade tredjemand varetage inddrivelsen af det skyldige beløb.
    4. Ved forsinket betaling kan Make Solutions, eller den bemyndigede tredjemand, kræve betaling af morarenter og andre gebyrer i overensstemmelse med gældende ret.
    5. Ved forsinket betaling har Make Solutions ret til at låse Kundens Careplanner indtil det skyldige beløb er betalt.
   6. Kundens manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse af Aftalen men som en væsentlig misligholdelse af Aftalen. Hvis Kunden misligholder Aftalen, har Make Solutions ret til at hæve Aftalen.
 6. Persondatapolitik
  1. Make Solutions er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om Kunden og behandles.
  2. Make Solutions modtager ifm. aftaleindgåelse og opbevarer efterfølgende disse personoplysninger om Kunden:
   1. navn
   2. adresse
   3. e-mailadresse
   4. telefonnummer
  3. Oplysningerne afgives af Kunden i forbindelse med ordreafgivelse og er en forudsætning for aftalens indgåelse. Manglende adgang til oplysninger kan medføre, at Make Solutions ikke har mulighed for at levere de ønskede tjenester til Kunden
  4. Det retlige grundlag for at indsamle og behandle personoplysningerne er at gøre Make Solutions i stand til at opfylde sin del af Aftalen.
  5. Kundens oplysninger anvendes til at holde Kunden orienteret om ændringer i aftalevilkår samt til udsendelse af driftsinformationer der vedrører Kundens abonnement. Oplysningerne anvendes også af Make Solutions medarbejdere ifm. servicering af Kundens ydelse, således at Make Solutions f.eks. kan ringe til Kunden som opfølgning på en skriftlig henvendelse fra Kunden til Make Solutions.
  6. Kunden har ret til at få indsigt i alle personlige oplysninger om Kunden, som opbevares og behandles af Make Solutions, og Kunden har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen.
  7. Kunden har ret til at få slettet personoplysninger, hvis disse ikke er nødvendige for Make Solutions evne til fortsat opfyldelse af aftalen, eller hvis aftalen er ophørt, og såfremt Make Solutions ikke er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne.
  8. Personoplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt, for at Make Solutions kan opfylde sine forpligtelser under denne aftale. Herudover opbevares personoplysninger så længe, som gældende lovgivning måtte kræve det, f.eks. Bogføringsloven. Kundens personoplysninger slettes automatisk, når kundeforholdet er ophørt, og der ikke er lovmæssige krav til Make Solutions om fortsat at opbevare disse.
  9. Make Solutions forbeholder sig retten til at ændre selskabets persondatapolitik. Ved væsentlige ændringer vil Kunden blive adviseret direkte, eksempelvis pr. e-mail.
 7. Særlige forhold, herunder tekniske ændringer og fejlretning
  1. Make Solutions har til enhver tid ret til at foretage ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift af Careplanner
 8. Tvist og klager
  1. Kunden kan til enhver tid klage skriftligt til Make Solutions. Klagen skal sendes pr. mail til feedback@careplanner.dk.
  2. Make Solutions vil bestræbe sig på at have behandlet klagen senest 14 dage fra modtagelsen.
  3. Aftalen er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Ovenstående betingelser er gældende fra d. 7. maj 2021. Der tages forbehold for fejl og ændringer.